MakrolaMakrolan rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Makrola
Venuksenkatu 3 A 8
11130 Riihimäki

Y-tunnus 2007587-8


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Henry Karvanen
Yksityinen elinkeinonharjoittaja
Venuksenkatu 3 A 8
11130 Riihimäki

puh +358 50 337 9941
sähköposti: tuki@makrola.fi


3. Rekisterin nimi

Makrolan asiakasrekisteri


4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin.

Tietoja ei käytetä suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin eikä mielipide- ja markkinatutkimukseen.


5. Rekisterin tietosisällöt

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä kohdassa 4 mainituista palvelu-, asiointi- ja muista tapahtumista.


7. Tietojen säilytys

Rekisteröityjen tietoja voidaan kohdassa 4 mainitun käsittelytarkoituksen päättymisen jälkeen siirtää oikeutetun edun perusteella pidettävään Makrolan tiedotusrekisteriin.

Mikäli tietoja ei siirretä yllä kuvatulla tavalla, niin tiedot poistetaan noin vuoden kuluessa viimeisen aktiviteetin tai asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen, ellei muusta lainsäädännöstä kuten kirjanpitosäännöksistä tai verolainsäädännöstä muuta johdu.


8. Tietojen käsittely, luovutus ja siirto

Henkilötietoja käsitellään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisäpuolella.

Toimivaltaisille viranomaisille tietoja voidaan luovuttaa tietosuoja-asetuksen rajoissa. Muutoin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn antamaa lupaa.


9. Rekisterin suojaus

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö nimenomaisesti kuuluu. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin.


10. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakas- ja jäsenrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen tuki@makrola.fi tai kohdassa 2 olevaan postiosoitteeseen.

Rekisteröidyillä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Makrola voi lisäksi tarvittaessa pyytää lisätietoja tai -selvitystä henkilöllisyyden varmentamiseksi.


11.Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on tietosuoja-asetuksen perusteella loukattu.


12. Tietojen poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada poistetuksi häntä koskevat asiakas- ja jäsenrekisterissä olevat tiedot. Pyyntö tietojen poistamiseksi tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen tuki@makrola.fi tai kohdassa 2 olevaan postiosoitteeseen.

Makrola voi lisäksi tarvittaessa pyytää lisätietoja tai -selvitystä henkilöllisyyden varmentamiseksi.


13. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen päivittäminen

Makrola kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä selostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.


Tämä seloste on päivitetty 7.5.2020.